Hoofdcontent

Leusden in beweging

Vernieuwde sportorganisatiestructuur voor gemeente Leusden
Leusden in beweging

Op 14 december 2022 is door het Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en POS het Hoofdlijnen Sportakkoord II Sport versterkt ondertekend. Samen slaan zij de handen ineen om drie ambities te realiseren: het versterken van het Fundament, het vergroten van het Bereik en het meer zichtbaar maken van de Betekenis van sport. Het Sportakkoord II is de opvolger van het 1e Sportakkoord (Sport verenigt Nederland), waar we in Leusden in 2019/2020, net als vele andere gemeenten in Nederland, een lokale vertaalslag van hebben gemaakt: Leusdens Sport- en Beweegakkoord 'Leusden blijvend in beweging'.

Aan de realisatie van de ambities uit dat lokale akkoord hebben we sindsdien met elkaar gewerkt. En het mooie is; dat heeft een vernieuwd fundament, meer bereik en meer zichtbaarheid opgeleverd! Het fundament is versterkt door de toegenomen samenwerking tussen de gemeente, de buurtsportcoaches en het Platform Sport & Beweging. Bovendien heeft de oprichting van het Sportnetwerk Leusden de mogelijkheden voor ontmoeting, samenwerking en kennisdeling vergroot. Het bereik en de zichtbaarheid zijn verbeterd met het online platform Leusdeninbeweging.nl, het kennismakingsprogramma voor de jeugd, Sjors Sportief en het sportstimuleringsprogramma voor senioren, Max Vitaal. Kortom, we zijn in Leusden goed bezig!

Vernieuwde, sterkere organisatie van de sport

Al in het voorjaar van 2022 zijn de gemeente Leusden, LeusdenFit en het Platform Sport & Bewegen met elkaar in gesprek gegaan om naar de toekomst te kijken. Wat hebben we geleerd, welke ervaringen hebben we opgedaan tijdens de 1e sportakkoordperiode? Wat willen we behouden en wat kunnen we zo aanpassen dat we nog effectiever kunnen zijn tijdens de 2e periode? In constructieve gesprekken is gezocht naar een simpele, haalbare en doeltreffende sportorganisatie waarbij alle partijen maximaal in hun kracht staan.

Samenwerkingsverband Leusden in Beweging

Complimenten aan gemeente en buurtsportcoaches die bereid waren kritisch naar de bestaande organisatie te kijken en open stonden voor verandering. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Leusden in Beweging; een samenwerkingsverband van partners die ieder een eigen, cruciale rol vervullen met een gezamenlijk doel: Leusdenaren in beweging brengen en houden:

  1. de uitvoerders > Zij die 'het echte werk doen' zijn verenigd in het Sportnetwerk Leusden; de sport- en beweegaanbieders. Ofwel, de verenigingen, de ondernemende aanbieders, de fysiotherapeuten, de scholen, de wijkorganisaties en de particuliere initiatiefnemers.
  2. de ondersteuners > De Buurtsportcoaches pakken met behulp van projecten nadrukkelijker een coachende en ondersteunende rol. Elke BSC heeft een eigen focusgebied (jeugd, jongeren, passend sporten / inclusiviteit en buitenruimte). Het  Beweegloket Leusden blijft en de ondersteuning van sportclubs wordt ingericht met Clubsupport
  3. de verbinders > De vrijwilligers van het Platform Sport & Bewegen onderhouden het contact met de sport- en beweegaanbieders, enthousiasmeren en motiveren hen tot initiatieven en leggen verbindingen waar nodig en mogelijk. Daarnaast beheert het PSB het uitvoeringsbudget t.b.v. sport- en beweeginitiatieven. Het PSB fungeert als gespreks- en sparringpartner voor de regisseur en buurtsportcoaches en onderhoudt het contact met de wethouder Sport en beleidsambtenaar Sport, Beweging en Vitaliteit;
  4. de facilitators > De gemeente Leusden zorgt voor beleid en regelgeving op het gebied van vitaliteit (w.o. sport en beweging) en voor de beschikbaarheid van financiële middelen. De gemeente is bovendien de partner voor accommodatie en voorzieningen.

De partners ontmoeten elkaar en delen hun kennis en ervaring tijdens de Sportnetwerkborrel en Sportcafés. De buurtsportcoaches en het Platform Sport & Bewegen hebben regulier overleg. Binnen de gemeente zal afstemming plaatsvinden van de beleidsgebieden Sport, Onderwijs en Vitaliteit.

Wij verheugen ons erop hier in 2023 verder vorm aan te geven!

 

PS. De leden van het huidige Platform Sport & Bewegen hebben aangegeven het stokje graag te willen overdragen aan een nieuwe, frisse 'ploeg' voor deze nieuwe fase. Op dit moment vinden gesprekken plaats met een vijftal kandidaatleden. We hopen jullie op korte termijn het vernieuwde Platform Sport & Bewegen te kunnen voorstellen.

Vernieuwde sportorganisatiestructuur voor gemeente Leusden