Hoofdcontent

Financiering aanvragen

Voor de uitvoering van het Leusdens Sport- en Beweegakkoord wordt door de Rijksoverheid jaarlijks budget beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. Ga je met jouw plan een bijdrage leveren aan de ambities uit het akkoord? Dan kun je een aanvraag indienen voor financiële steun. We streven naar een goede verdeling tussen alle gebieden. Hier houden we ook rekening mee in toekomstige aanvragen.

Advies en ondersteuning

Aarzel niet om de buurtsportcoaches en/of de procesregisseur Sport & Bewegen om advies en ondersteuning te vragen bij de opzet van je plan en financieringsaanvraag.

Laat je plan of aanvraag ook controleren vóórdat je die indient! Zo verklein je de kans dat er vertraging ontstaat in de besluitvorming.

Advies en ondersteuning

Mag iedereen financiële ondersteuning aanvragen?

Iedereen kan een plan met een aanvraag voor financiering indienen, mits dat bijdraagt aan de realisatie van de ambities in het Leusdens Sport- en Beweegakkoord. Elk goed plan maakt kans op (financiële) ondersteuning. De initiatiefnemer / budgetaanvrager moet wel een Leusdense partij zijn. Er kunnen wel niet-Leusdense partijen bij de realisatie van het plan betrokken worden.

Leusdens Sport- en Beweegakkoord

Microkrediet aanvragen

Als jouw uitvoeringsplan een bijdrage gaat leveren aan de realisatie van de ambities uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, kun je een aanvraag indienen voor een microkrediet van maximaal € 500. We willen graag weten wat je plan is, hoe je het wilt gaan realiseren, welke ondersteuning je nodig hebt en waarom.

Vul het aanvraagformulier duidelijk in en verwoord je aanvraag kort en bondig.

download Aanvraagformulier microkrediet (MS Word)

Financiering aanvragen

Als jouw uitvoeringsplan een bijdrage gaat leveren aan de realisatie van de ambities uit het Leusdens Sport- en Beweegakkoord, kun je een aanvraag indienen voor financiële steun van € 500 tot maximaal € 5.000.  Let wel, het is geen garantie dat het aangevraagde budget ook daadwerkelijk wordt toegekend. We willen graag weten wat je plan is, hoe je het wilt gaan realiseren, welke ondersteuning je nodig hebt en waarom.

Vul het aanvraagformulier duidelijk in en verwoord je aanvraag kort en bondig.

download Aanvraagformulier financiering (MS Word)

Hoe en wanneer dien je de aanvraag in?

Financieringsaanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. Leg het conceptplan altijd eerst voor aan Evelien Wijdeveld, email: e.wijdeveld@leusden.nl . Zij kan je helpen & tips geven en kan ook beslissen over de benodigde inzet van buurtsportcoaches.

 

Stuur je aanvraag per e-mail naar de sportregisseur

Doe dit minimaal 14 dagen vóór de eerstvolgende vergadering van het Platform Sport & Bewegen, zodat er voldoende tijd is om het goed te lezen.

 

Vergaderdata Platform Sport & Bewegen

•              16 april 2024 > indienen financieringsaanvraag = uiterlijk 2 april 2024

•              30 mei 2024 > indienen financieringsaanvraag = uiterlijk 16 mei 2024

•              9 juli 2024 > indienen financieringsaanvraag = uiterlijk 25 juni 2024

Behandeling van je aanvraag

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Bij de beoordeling van je aanvraag kijken we onder meer naar het volgende:

 

  • Is er sprake van samenwerking / verbinding met andere partijen? Immers, het creëren van duurzame samenwerking is een belangrijk speerpunt uit het akkoord. Wij geven dan ook de voorkeur aan plannen waarin sprake is van dergelijke samenwerking.
  • Is er sprake van een balans in initiatieven op de verschillende thema’s van het akkoord? We kunnen het – relatief beperkte – uitvoeringsbudget maar eenmaal uitgeven en zullen dus proberen ervoor te zorgen dat alle thema’s aan bod komen.
  • Is er (ook) sprake van een commercieel belang? Dat is niet verboden maar dan verwachten we wel een grote inspanning van de aanvrager om cofinanciering / sponsoring / andere subsidie of fondsen etc. te verkrijgen.
  • Voor bedragen boven de € 500 dient co-financiering vooraf aan de aanvraag geregeld te zijn.

  • Voor macro aanvragen is het een voorwaarde dat er wordt samengewerkt met andere partijen.

  • Borging een belangrijk criteria: het budget vanuit het Sport-beweegakkoord is bedoeld als startbudget / steuntje in de rug /met als doel, streven dat de nieuw opgestarte activiteit gecontinueerd wordt in de toekomst.

  • Zie ook onze toetsingscriteria financieringsaanvraag.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na de PSB-vergadering waarin je aanvraag is behandeld, laten we je weten of je aanvraag is goed- of afgekeurd.

We vragen één tegenprestatie

Als jouw financieringsaanvraag is goedgekeurd, vertrouwen wij erop dat jij gaat doen wat is afgesproken. Maar we vinden het belangrijk en waardevol dat jij zowel PSB als lokale sport- en beweegpartners informeert over het verloop van je project. Daarom verwachten we de volgende tegenprestatie van je als je financiële ondersteuning ontvangt:

  • Je levert informatie aan (incl. beeldmateriaal) t.b.v. onze nieuwsbrief, site en social media en geeft desgevraagd mondeling (bijvoorbeeld op een bijeenkomst) een korte presentatie over het verloop van je project. Daarin vertel je bijvoorbeeld hoe je je budget hebt ingezet, wat jouw project heeft opgeleverd, welke uitdagingen je hebt overwonnen en hoe de samenwerking met anderen ging. En ook: wat zou je de volgende keer anders doen? Zo kunnen we elkaar enthousiasmeren en van elkaar leren.
  • Je bent beschikbaar om een presentatie te verzorgen bij het Sportcafé en je ervaringen te delen met de partners.
  • Je informeert het Platform Sport & Bewegen over je resultaten op een manier die in proportie is met de omvang van de verleende ondersteuning. Dat kan dus variëren van bijvoorbeeld een bewijsexemplaar van een publicatie (bij een micro-budget) tot een (financiële, inhoudelijke) voortgangs- en eindrapportage bij langdurige inzet van de buurtsportcoach of een grote financiële bijdrage.

Andere subsidieregelingen

Naast het lokale stimuleringsbudget zijn er voor sportclubs ook andere subsidiemogelijkheden, landelijk en lokaal. En sommige sportbonden hebben in het kader van het Nationaal Sportakkoord subsidieregelingen voor clubs in hun eigen tak van sport in het leven geroepen. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.